Останні новини
ІІІ Всеукраїнська виставка професіоналів і компаній розвитку особистості PSY & COACH EXPO!
Запрошуємо на третю Всеукраїнську виставкупрофесіоналів і компаній розвитку особистостіPSY & COACH EXPO!09 листопада 2019 року портал професіоналів розвитку особистості Websmart.Center запрошує на виставку освітніх і консультаційних послуг PSY & COACH EXPO!Виставка PS...
Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії.
Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти!  Перший модуль планується на 25-27 жовтня 2019 року. Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії. Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти! Курс спрямований на озн...
“ВСІ БАРВИ АРТ-ТЕРАПІЇ”
Чекаємо на Вас на І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАРТ-ТЕРАПІЇ", який відбудеться 20 жовтня 2018 року. В нас є можливість обмінятисядосвідом, доторкнутися до мистецтва і надзвичайно провести разом час! На І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАР...

Виписка із статуту громадської організації “Арт-терапевтична асоціація”

Виписка із статуту

громадської організації “Арт-терапевтична асоціація”

затвердженого зборами засновників Протокол № 1 від 01 липня 2003 року та Київським міським управлінням юстиції, реєстраційний № 0187-2003 Г.О. від 28 жовтня 2003 р.

  1. 1. Назва організації, її статус та юридична адреса

1.1.         Громадська організація “Арт-терапевтична асоціація” (надалі Орга­ніза­ція) є добровільною громадською організацією з місцевим статусом, створе­ною на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами – члена­ми Організації своїх прав і свобод.

1.2.         Назва Організації:

а) українською мовою:

повна: “Арт-терапевтична асоціація”;

скорочена: “Арт-терапевтична асоціація”;

б) російською мовою:

повна: “Арт-терапевтическая ассоциация”;

скорочена: “Арт-терапевтическая ассоциация”;

1.3.         Організація є громадською організацією, що створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.4.         Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5.         Організація не здійснює підприємницької діяльності і відповідно до чинного законодавства України є неприбутковою організацією.

1.6.         Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації і згідно з законодавством України може набувати майнових та особистих немай­нових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені.

1.7.         Організація має рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та іншу атрибутику.

1.8.         Організація використовує власну символіку, яка затверджується Загальними зборами. Символіка Організації підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається чинним законодавством України.

2.Мета та завдання

2.1.         Організація створена з метою задоволення та захисту законних соціальних, еко­номіч­них, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку та впровадженню арт-терапевтичних методів в сучасні системи психокорекційних, психотерапевтичних, психопрофілактичних, реабілітаційних та інших заходів.

2.2.         Основні завдання Організації:

–     сприяння створенню інформаційного поля для конструктивного спілкування членів Організації;

–     сприяння підвищенню рівня теоретичних знань, удосконаленню практичних вмінь та навичок в сфері арт-терапії у членів Організації;

–     підтримка і сприяння науково-дослідницькій та науково-методичній роботі членів Організації з проблем застосування арт-терапії;

–       підтримка етичних і соціально-культурних норм роботи, пов’язаної з використання арт-терапевтичних методів.

2.4. З метою виконання своїх статутних завдань, Організація в порядку, встановленому чинним законодавством:

–       бере участь в організації та проводить для своїх членів зустрічі, “круглі столи”, тренінги, семінари, прес-конференції за участю фахівців у галузі психології, соціальних відносин бескоштовно;

–       сприяє формуванню відповідного уявлення членів суспільства, зокрема психотерапевтів, лікарів, психологів, педагогів, соціальних працівників про методи арт-терапії у сучасній науці та практиці;

–       бере участь в організації навчально-консультативних центрів із залученням фахівців відповідних сфер діяльності;

–       засновує засоби масової інформації зі статусом юридичної особи;

–       бере участь у проведенні соціологічних опитувань та виявленні громадської думки;

–       приймає участь у муніципальних та державних соціальних,  економічних,  культурних, освітніх та інших програмах.

  1. 3. Права і обов’язки членів Організації

3.1.         Члени Організації мають право:

–     отримувати інформацію про діяльність Організації;

–     обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

–     вносити пропозиції щодо напрямків діяльності, розвитку та управління Організацією;

–     брати участь в усіх заходах, які проводить Організація;

–     бути носієм інших прав, відповідно до Статуту Організації.

3.2.         Члени Організації зобов’язані:

–     дотримуватись вимог Статуту Організації;

–     виконувати рішення загальних зборів, інших керівних органів Організації;

–     брати участь у діяльності Організації, передбаченій її Статутом;

–     своєчасно сплачувати членські внески.

3.3.         Позачергові Загальні збори скликаються за вимогою не менш як третини членів Організації, ревізійної комісії або Президента Організації.

3.4.         Про проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються персонально або через засоби масової інформації не пізніше як за 20 днів до їх скликання.

3.5.         Загальні збори визнаються повноважними, якщо в них беруть участь не менш як 50 відсотків від загальної кількості членів Організації. Голосування на Загальних зборах відкрите, рішення приймаються простою більшістю голосів.

3.6.         Правління є виконавчим органом Організації, яке здійснює керівництво та розглядає  найважливіші питання діяльності Організації в період між Загальними зборами.

3.7.         Правління Організації:

–     затверджує перспективні плани Організації;

–     розглядає звіти та проекти програм Організації;

–     здійснює управління майном та коштами Організації, розпоряджається ним в межах повноважень, наданих Загальними зборами;

3.8.         Президент Організації:

–     обирається Загальними зборами з членів Організації строком на 2 роки;

–     виконує рішення Загальних зборів;

–     розробляє і реалізує плани роботи Організації;

–     без довіреності діє від імені Організації;

–     є офіційним представником Організації у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями України й інших держав, громадянами України та іноземцями;

–     укладає договори, видає довіреності на право розпорядження коштами та майном Організації;

–     має право першого підпису фінансових та інших документів Організації (зокрема, кошторису доходів і витрат, звітів, листів);

–     відкриває та закриває рахунки у банках та інших фінансово-кредитних установах;

–     вирішує будь-які питання, пов’язані із забезпеченням діяльності Організації.

3.9.         У разі необхідності Президент Організації призначає виконавчого директора.

3.10.    Для здійснення контролю за статутною діяльністю Організації створюється ревізійна комісія, яка обирається у складі 3 осіб терміном на 3 роки.

3.11.    Ревізійна комісія Організації:

–     здійснює контроль за статутною діяльністю Організації;

–     перевіряє звіти та фінансову документацію, що подаються Президентом Організації, готує щодо них висновки;

–     має доступ до всіх документів Організації.

3.12.    Перевірка діяльності виконавчого директора проводиться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів.

  1. 4. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації, порядок звітності, контролю 

4.1.         Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

4.2.          Кошти та майно Організації не підлягають розподілу між засновниками або членами Організації та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

4.3.          Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Президент ГО “Арт-терапевтична асоціація”                             Вознесенська О.Л.